“Thema maand mei: Bloemen in Heemskerk”

Fotowedstrijd InHeemskerk

De eerste editie van de InHeemskerk fotowedstrijd. Samen met Zee van Tijd organiseren we een fotowedstrijd voor inwoners in en rondom Heemskerk.

In deze fotowedstrijd zullen 12 verschillende thema’s aan bod komen, elk thema met eigen kenmerken en uitdagingen. We kunnen wel alvast verklappen dat elk thema in Heemskerk is vast te leggen op camera.

Elke maand wordt er op de 1e van de maand om 09:00 een thema bekend gemaakt voor die maand. Dan hebben deelnemers de rest van de maand de tijd om foto’s te maken die passend zijn bij het thema van de maand.

Kortom! een wedstrijd van 12 maanden lang, waar elke maand een prijs te winnen is. Daarnaast wordt er een jaarlijkse winnaar uitgekozen die met de hoofdprijs naar huis gaat.

Hoe kun je meedoen?

Iedereen die wilt kan meedoen aan de fotowedstrijd. Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan het evenement en ook geen minimaal vereiste ervaring of specifieke apparatuur.

Spelregels
– De foto moet ingezonden worden naar: social@inheemskerk.nl
– Maximaal 1 foto per deelnemer
– De ingezonden foto mag bewerkt zijn
– De ingezonden foto moet één foto zijn en mag geen collage zijn
– De foto dient door de deelnemer zelf gemaakt te zijn
– De foto dient recent gemaakt te zijn (niet ouder dan 6 maanden) Bij insturen dient de deelnemer: naam + telefoonnummer in te voeren.

Na elke maand worden de winnaars op de hoogte gebracht via een mail en uitgenodigd voor een prijsuitreiking. Onder het toeziende oog van een vakjury wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt.

De algemene voorwaarden

Degene die materiaal bij inheemskerk.nl plaatst (hierna ook: gebruiker) verklaart dat hij of zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen. Hij of zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De moderator van inheemskerk.nl, Imagonline, staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart Imagonline hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem of haar bij inheemskerk.nl geplaatste materiaal. Imagonline draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

Imagonline hanteert ten aanzien van inheemskerk.nl een fair use policy. Dit houdt in dat zij gerechtigd is de gebruiker de toegang tot inheemskerk.nl te ontzeggen of te beperken wanneer het door een gebruiker gegenereerde dataverkeer, alsmede het gebruik van opslagruimte op inheemskerk.nl een gemiddelde en normale hoeveelheid te boven gaat. Imagonline is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van een ontzegging of beperking van de toegang.

Degene die materiaal plaatst op inheemskerk.nl kent inheemskerk.nl (BIZ Heemskerk) hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat inheemskerk.nl zijn of haar foto’s mag hergebruiken met naamsvermelding. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto(‘s) op de website en social media platformen als Facebook en Instagram. Hij of zij vrijwaart inheemskerk.nl voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

Degene die materiaal bij inheemskerk.nl plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en/of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer – doch niet uitsluitend – verboden om vulgair, hatelijk, bedreigend en (kinder-) pornografisch materiaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht Imagonline constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van inheemskerk.nl zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat – al dan niet naar hun eigen inzicht – niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Imageonline sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op inheemskerk.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Imagonline acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart imagonline tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat er mee akkoord dat alle data die door hem of haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn of haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan imagonline  noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.